166704302083d8b.jpg

Pragaleria

Stalowa 3, Warszawa

Anna Piórek (ur. 1967) - Capri, 2021